எண்ணிய முடிதல் வேண்டும். நல்லவே எண்ணல் வேண்டும். திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும். தெளிந்த நல் லறிவு வேண்டும்.

Faculty DCA BU